KNIHOVNA
BIBLE
pro čtení


VŠECHNA PÍSMA
NADĚJE
pro každého


TEXTY K NAHLÉDNUTÍ
EVANGELIUM
pro dnešní dobu


TEXTY K STÁHNUTÍ


*8.*
Proces přehodnocování, přezkoumávání a učení se v duchovní oblasti

Když se učíme v duchovní oblasti, leccos už známe, o mnohém víme, trochu se orientujeme a jdeme dál. Jsme ochotni přezkoumávat to, co je nám předkládáno i to čemu věříme? Přehodnocovat to, jak tomu rozumíme? Nebo nám to stačí, je to tak a ne jinak a ani to nemůže být jinak? Či se bojíme přiznat, že se můžeme mýlit, protože přece jdeme po správné cestě? Je to jistě riskantní - můžeme se ze správné cesty uhnout, ale můžeme také dojít k hlubšímu poznání. Přezkoumávat je potřeba, dějiny křesťanství jsou pro to vhodným příkladem...

Když Ježíš Kristus odešel do nebe, evangelium se začalo šířit stále více dalším lidem. Apoštol Pavel, se postupně dostal až do oblasti dnešního Řecka, procházel městy a když byl v Beroji, tak je napsáno: Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel (Sk 17,11). Pavel dříve pronásledoval křesťany (tehdy se jmenoval Saul), pak se stal křesťanem a prohlásil o sobě: Obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o zákon - farizeus; jde-li o horlivost - pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony (Fp 3,5-6). Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarsu v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni (Sk 22,3). A Gamaliel byl: Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid (Sk 5,34). Apoštol Pavel byl moudrý a schopný muž, a přesto lidé v Beroji přezkoumávali podle Písma to, co on říkal.
Později se evangelium rozšířilo dál - do oblasti dnešní Itálie. Pak přišla doba odpadnutí od evangelia.
Přešlo několik století, duchovní směs evangelia s pohanstvím vládla mezi lidmi v místech dnešní Evropy, vliv církve stále rostl a Písmo bylo pro většinu lidí nedostupné a v původních jazycích. Přesto přišla doba duchovní reformace. Přicházela pomalu, ale přicházela. Jedním z prvních známých reformátorů byl John Viklef, vzdělaný muž žijící v Anglii. Při čtení bible zjistil, co je to evangelium a začal jej rozšiřovat ostatním lidem, což církev nesla nelibě a vznikly tak mnohé šarvátky.
I v Čechách začala reformace a bylo to bouřlivé období. Nám známý reformátor Jan Hus při čtení bible také zjistil nesrovnalosti s učením církve a jejím jednáním. Sám byl zpočátku jejím členem, ale nakonec se ho církev zbavila tak, že jej nechala upálit na hranici. Jeho život je nám dost známý a dodnes tento spor není dořešen.
Dalším známým a velkým reformátorem byl Martin Luther, jenž byl německé národnosti. Také on byl členem římské církve, stal se mnichem a později profesorem na universitě. Četl bibli v původních jazycích, viděl rozdíly ohledně církve a evangelia a jako jeho předchůdci začal evangelium šířit ostatním lidem. Nastal rozchod s církví a spory byly veliké.
Byla to také doba kdy církev nechtěla ztratit své duchovní i politické postavení a tak došlo též ke konfliktu s německými knížaty, kteří na sněmu vydali protest týkající se hlavně svobody vyznání.
Pak přišla doba, kdy převážně v Anglii vzniklo státní náboženství a tak začalo pronásledování těch, kteří chtěli vyznávat Boha podle svého svědomí. Hledání nových domovů začalo směřovat za oceán do Ameriky. Byla to země, kde se zaručovala občanská a náboženská svoboda i když ani tam to nebylo jednoduché.

Toto jsou jen některé události z dějin reformace. Reformátorů bylo více a žili v různých zemích. Zkoumali duchovní učení své doby a porovnávali je s učením Písma. Na rozdíly, které viděli, poukazovali a zvěstovali biblické učení podle svého poznání.
Reformace však neskončila těmito lidmi, neskončila ani učením kterékoliv církve. Bůh dává stále hlubší poznání Písma. A tak:
V evangeliu, které napsal apoštol Jan, se lze dočíst o Nikodémovi - člověku, který byl ochoten přehodnocovat to čemu věřil a jak tomu rozuměl. Píše se o něm v kapitole třetí, sedmé a devatenácté. Je vidět, jak se u něj postupně měnil pohled v duchovních věcech.
Přehodnocování je proces stále hlubšího poznávání Písma svatého a Boha nebes.
*7.*
Jak číst bibli.
Mnozí lidé se domnívají, že bible je k četbě těžká, nesrozumitelná. Začali ji číst a když došli k rodokmenům či k dějinným válkám, tak je to přestalo bavit. Nebo poznali učení své denominace a stačí jim to. Těm, kteří by chtěli bibli aspoň trochu 
porozumět, nabízím několik poznámek, které by mohly při její četbě pomoci.*6.*
Slovo "evangelium" je původem z řečtiny a do češtiny se dá přeložit jako "radostné poselství". V PZ 1-3-18 vyšel článek, ve kterém je docela dobře vystižen 
obraz evangelia.*5.*
Při uvědomění si náboženské nesnášenlivosti mezi různými duchovními směry i častých sporů uvnitř jednotlivých vyznání, sem dávám článek, který mne už dříve zaujal. Autorem je EW a je psán pro křesťany. V článku nejsou provedeny žádné úpravy, je tedy podle původního textu. Jedná se v něm o 
pomáhání druhým.*4.*
O půstu už každý z nás alespoň někdy slyšel. Různé církve i různé náboženské společnosti či náboženská společenství ustanovují nebo "předepisují" určitá období půstu. V bibli se o půstu několikrát píše. Nejdelší text o tomto tématu je zaznamenán v Izajáši 58. kapitole, kde je popsán 
princip půstu.*3.*
Tleskání...
...tleskáme při divadelních představeních...
...tleskáme při hudebních koncertech...
...tleskáme při projevech politiků...
...tleskáme při sportovních utkáních...
...tleskáme, tleskáme...
...a kdo zatleská při západu slunce - dílu Mistra?
...kdo zatleská při rozkvetlém měsíčku lékařském - dílu Mistra?*2.*
Během konference na téma podobnosti a rozdíly náboženství odborníci z celého světa debatovali o tom, co, pokud vůbec něco, je na křesťanství jedinečné. Začali vylučováním možností. Inkarnace? Jiná náboženství obsahují vyprávění o bozích, kteří se zjevili v lidské podobě. Vzkříšení? I v tomto případě mají jiná náboženství záznamy o návratu ze smrti. Diskuse nějakou dobu pokračovala až do chvíle, kdy do místnosti zavítal C. S. Lewis. "O čem je všechen ten humbuk?" zeptal se a od svých kolegů se dozvěděl, že probíhá debata o tom, zda křesťanství přispělo do světových náboženství něčím jedinečným. Lewis odpověděl: "To je jednoduché. Je to milost." Po krátké diskusi museli ostatní souhlasit. Představa Boží lásky, která nám je nabízena zcela zadarmo, bez cenovek, se příčí všem lidským instinktům. Osminásobná cesta buddhistů, učení hinduistů o karmě, židovský zákon a muslimský kodex - ty všechny popisují, jak si můžeme získat uznání a přijetí. Pouze křesťanství se odvážilo učinit Boží lásku bezpodmínečnou.
To úžasné na Boží milosti je, že Bůh nám spasení dává zcela zdarma. Jak ho můžeme získat? "Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil." (Ef 2,9-10)*1.*
Duchovní život je součástí života každého člověka.


Každý něčemu věří, něco vyznává, má nějakou filosofii. Náš duchovní život je utvářen podle odpovědí na tyto otázky:
1) Kdo jsem?
2) Jaký je smysl mého života?
3) O čem nejraději přemýšlím, o čem nejraději mluvím?
4) Vyznávám New Age, Haré Krišna, astrologii, spiritismus, okultismus, psychotroniku, darwinismus, skauting, pionýra, křesťanství, židovství, moonismus, hinduismus, buddhismus, islám, satanismus, marxismus, leninismus, materialismus, mystiku, esoteriku, Aztéky, Inky, Kelty,…nebo kteroukoli jinou ideologii, filosofii či náboženství?
5) Kdo je můj Bůh - bůh?
6) Jaký je můj Bůh - bůh?
7) Co musí člověk udělat, aby jej Bůh - bůh přijal?
8) Co musí člověk dělat, aby jej Bůh - bůh neodmítl?

Jsme hledající lidé. Hledáme duchovní naplnění a přitom se bojíme, aby nás někdo neobalamutil nějakým učením, nebo abychom nebyli omezováni a třeba neztratili svobodu, nebo aby to nemělo nějaký vliv na náš život, nebo aby…
Škoda jen, když se zabarikádujeme. Sice zůstaneme mnohého uchráněni, ale hodně nám zůstane skryto. Jenže stejně někdy hledáme dál, protože duchovní žízeň je přece jen potřeba nějak utišit.
Každý máme v tomto svobodu a nikdo by neměl být někam tlačen, nebo manipulován. Každý se svobodně rozhoduje a nikdo by mu v tom neměl bránit.

Všem hledajícím - odvahu, sílu, moudrost, vytrvalost, otevřenost i opatrnost.
A vzhůru k vodám…