KNIHOVNA
Zjevení Jana, 21. kapitola, 1-7 verše
(Kralická bible + jazykové úpravy)

Gn 2,4  ...toto je rodopis nebe a země, když stvořeny jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh zemi i nebe...
1 Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Neboť první nebe a první země byly pominuly, a moře již nebylo.
2 A já Jan viděl jsem město svaté, Nový Jeruzalém, sestupující od Boha s nebe, připravený jako nevěsta okrášlená muži svému.
3 I slyšel jsem hlas veliký s nebe, říkající: Hle, stánek Boží s lidmi, a bydlet bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, a bude jejich Bohem.
4 A setře Bůh veškerou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani nářku, ani křiku, ani bolesti nebude více; neboť první věci pominuly.
5 I řekl ten, který seděl na trůnu: Hle, nové činím všechno. I řekl mi: Napiš to. Neboť jsou tato slova věrná a pravá.
6 Řekl mi: Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já žíznícímu dám zadarmo napít z pramene vody života.
7 Kdo zvítězí, obdrží dědičně všechno, a budu jemu Bohem, a on mi bude synem.